Ecumenism and the Future of the Church
Tác giả: Yves Congar, OP
Ký hiệu Tác giả: CO-Y
DDC: 261.1 - Vai trò của Giáo hội trong xã hội
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003582
Nhà Xuất bản: The Priory Press
Năm Xuất bản: 1967
Khổ sách: 20
Số trang: 181
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003854
Nhà Xuất bản: The Priory Press
Năm Xuất bản: 1967
Khổ sách: 20
Số trang: 181
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có