Bí tích học. Bí tích Hôn phối
Tác giả: Lm. Augustino Nguyễn Văn Trinh
Ký hiệu Tác giả: NG-T
DDC: 234.165 - Bí tích Hôn phối
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T7
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003151
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 466
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004950
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 466
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009238
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 466
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
NHẬP ĐỀ 3
PHẦN I: HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH TRONG THÁNH KINH 19
A. HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH THEO CỰU ƯỚC 19
1. Trình thuật thứ nhất về sáng tạo (1, 1-2,4a) 21
2. Trình thuật thứ hai về sáng tạo (St 2, 4b-25) 34
B. HÔN NHÂN TRONG TÂN ƯỚC 67
1. Phúc Âm 68
2. Thánh Phaolô 90
PHẦN II: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA BÍ TÍCH HÔN PHỐI 124
A. GIAI ĐOẠN THỜI CÁC GIÁO PHỤ 126
1. Các lạc thuyết 127
2. Giáo lý của các giáo phụ về hôn nhân 136
3. Tính bí tích của hôn nhân thời các giáo phụ 143
B. GIAI ĐOẠN KINH VIỆN 151
C. GIAI ĐOẠN CÔNG ĐỒNG TRIDENTINÔ 160
1. Công đồng Triđentinô và vấn đề hôn phối 161
2. Sau thời Công đồng Triđentinô 166
PHẦN III: GIÁO LÝ HÔN NHÂN 184
I. QUAN NIỆM CÔNG GIÁO VỀ HÔN NHÂN 186
1. Con người là hình ảnh của Thiên Chúa Tình Yêu 186
2. Nguồn gốc của hôn nhân 188
3. Mục đích của hôn nhân 190
4. Đặc tính của hôn nhân công giáo 204
5. Đời sống gia đình kitô hữu 209
II. BÍ TÍCH HÔN PHỐI 219
1. Bí tích là gì? 219
2. Bí tích Hôn phối 222
3. Đức Giêsu nâng hôn nhân công giáo lên hàng bí tích 223
4. Hiệu quả của bí tích hôn phối 225
5. Nền tảng của giao ước hôn phối 227
6. Cử hành bí tích hôn phối 231
7. Chăm sóc mục vụ trước hôn nhân 236
III. GIÁO LUẬT VỀ BÍ TÍCH HÔN PHỐI 240
1. Tại sao đã có luật nhà nước, cần gì phải có thêm luật hội thánh? 240
2. Ai phải tuân giữ giáo luật? 241
3. Đức Giêsu thiết lập các bí tích và trao cho Hội thánh quyền quản lý 242
4. Những ngăn trở tiêu hôn 244
5. Trước khi kết hôn phải làm gì? 245
6. Phép chuẩn 250
7. Giáo hội có quyền tháo gỡ dây hôn phối hay không? 256
8. Giáo hội với vấn đề ly dị, ly thân 261
IV. VẤN ĐỀ ĐIỀU HÒA SINH SẢN 263
1. Văn minh sự chết 263
2. Sinh sản có trách nhiệm 271
3. Nhận định của Hội Thánh về các phương pháp ngừa thai 278
4. Hội thánh dạy điều gì khi chỉ nhận các phương pháp áp dụng chu kỳ tự nhiên để điều hòa sinh sản? 284
THAY LỜI KỂT 289
Tài liệu của hội đồng giáo hoàng về gia đình, hướng dẫn các cha giải tội trong những vấn đề liên quan đến luân lý hôn phối 292
1. Ơn gọi nên thánh 292
2. Một vài nguyên tắc cơ bản 292
3. Sinh sản có trách nhiệm 293
4. Những chỉ dẫn mục vụ thực tiễn cho các cha giải tội 294
PHẦN IV: TÍNH DỤC 298
A. TÀI LIỆU CỦA BERNARD OLIVIER 299
1. Sự nghi kị giữa linh đạo Kitô giáo và tính dục 300
2. Phục quyền cho thân xác 309
3. Làm thế nào để xây dựng một tính dục nhân bản và có tính Kitô giáo? 319
Một quan sát tiên khởi rất quan trọng 319
B. TÀI LIỆU CỦA XAVIER THÉVENOT 331
C. TÀI LIỆU CỦA "HỘI ĐỒNG TƯ VẤN GIÁO HOÀNG VỀ GIA ĐÌNH" BAN HÀNH NGÀY 8.12.1996 349
A. Tình yêu 357
1. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình 357
2. Biết bao giờ con người mới học hết chữ yêu? 359
3. Gia đình là trường giáo dục tình yêu 362
B. Tính dục 364
1. Tính dục là quà tặng của Thiên Chúa 364
2. "Tính dục là thành phần căn bản của cá tính" 365
3. Thân xác con người 366
4. Tính dục và hôn nhân 369
5. Giáo dục giới tính 371
Các giai đoạn chính trong quá trình phát triển của trẻ em  
1. Những năm tháng của tuổi ngây thơ 374
2. Tuổi dậy thì 378
3. Tuổi thiếu niên trong chương tình sống 384
4. Hướng về tuổi trưởng thành 391
Nhận định 392
1. Tài liệu không nói gì các giai đoạn của Freud 392
2. Tài liệu cũng nói đến "Giáo dục tính dục" trong học đường 393
3. Phải công nhận tài liệu rất hay, rất có giá trị; thế nhưng có những lấn cấn mà chúng ta phải đặt ra 394
PHẦN V: ĐỨC KHIẾT TỊNH 399
A. ĐỨC KHIẾT TỊNH LÀ GÌ? 397
1. Tài liệu trong sách Giáo Lý Toàn Cầu 397
2. Tài liệu về tính dục của Ủy Ban Cố Vấn Giáo Hoàng về Gia Đình (8.12.1995) 401
B. LUẬT ĐỘC THÂN 409
1. Từ thế kỷ thứ I đến thế kỷ thứ VI 413
2. Các nhà khổ tu 415
3. Công đồng EL VIRA (năm 300 hay 306) 419
4. Từ thế kỷ IV 420
5. Cuộc khủng hoảng của luật độc thân 422
C. HUẤN LUYỆN ĐỜI SỐNG ĐỘC THÂN 426
1. Tài liệu của Công đồng Vaticanô II 426
2. Thông điệp "Sacerdotalis Coelibatus - Độc thân Linh mục" 430
3. Tông huấn "Pastores Dabo Vobis" 440
Mục lục 459