Bí tích học. Bí tích Xức dầu
Tác giả: Lm. Augustino Nguyễn Văn Trinh
Ký hiệu Tác giả: NG-T
DDC: 234.167 - Bí tích Xức dầu
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T5
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003150
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 328
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004945
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 328
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009236
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 328
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời mở đầu 5
PHẦN I: SINH - LÃO - BỆNH - TỬ 7
I. Định nghĩa 8
II. Nội dung tứ diệu đế 9
1. Khổ đế 9
a. Về phương diện sinh lý 9
b. Về phương diện tâm lý 10
c. Khổ là sự chấp thủ năm uẩn (upadana-skandhas) 10
2. Tập Đế (Samudaya) 11
3. Diệt Đế (Nirodha) 12
a. Hạnh phúc tương đối 12
b. Hạnh phúc tuyệt đối 13
4. Đạo Đế (magga) 14
TU TẬP BỐN CHÂN LÝ 17
III. Kết luận 18
TUỔI GIÀ 26
I. Tuổi già đáng kính vì sự khôn ngoan của họ 26
II. Tuổi già là một sự chúc phúc của Thiên Chúa 27
III. Tuổi già hưởng được hạnh phúc 28
IV. Để có thể hưởng hạnh phúc trong tuổi già 28
CÁI CHẾT 44
I. Hiện sinh của cái chết 47
II. Suy tư Kitô giáo về sự chết 52
1. Cựu ước 52
2. Tân ước 55
3. Thần học  61
Huấn quyền 61
Gaudium Et Spes 63
Sách Giáo Lý toàn cầu 64
ĐAU KHỔ 90
I. Nhận định về đau khổ 92
II. Nguyên nhân của đau khổ 94
1. Đau khổ là hình phạt của tội lỗi 94
2. Đau khổ là một thử thách 100
III. Đức Giêsu Kitô, tình yêu thắng vượt đau khổ 104
1. Đức Kitô đón nhận đau khổ 105
2. Đấng vô tội chết thay 106
3. Chiến thắng “cái chết chung cục” 108
IV. Người tín hữu được tham dự vào mầu nhiệm vuwotj qua của Đức Giêsu Kitô 109
1. Tham dự vào các đau khổ của Đức Kitô 109
2. Tham dự vào cuộc phục sinh của Đức Kitô 111
3. Tham dự vào công cuộc cứu độ của Đức Giêsu 111
V. “Đứng dưới chân thánh giá" Người Samari Nhân Hậu 113
PHẦN II : BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN 121
CÔNG ĐỔNG DÀNH RA 3 số : 121
SẮC LỆNH CỦA THÁNH BỘ VỂ PHƯỢNG TỰ 122
PROT.N.1501/72 122
TÔNG HIẾN SACRAM UNCTIONEM INFIRMORUM 124
KINH THÁNH 130
I. Dầu  130
II. Xức dầu 139
1. Xức dầu trong phụng vụ  140
2. Ý nghĩa của việc xức dầu; 143
3. Xức dầu cho các vua 144
4. Xức dầu cho các tiên tri 148
5. Các lần xức dầu đặc biệt 148
6. Xức dầu trên thân thể 151
ĐOẠN (Gc 5, 13-16) 156
III. Những nền tảng của bí tích 157
1. Đức Giêsu và bệnh nhân 164
2. Lời cầu và dâu chỉ trong đời của đức Giêsu và của Hội Thánh 168
a. Lời cẩu nguyện 168
b. Hành động có tính dấu chỉ 170
c. Cộng đoàn tiên khởi với bệnh nhân 172
3. Việc xức dầu trong đoạn (Gc 5,13-16) 174
PHẦN LỊCH SỬ 186
I. Giai đoạn I: Từ đầu đến thời canh tân Carolinge (thế kỷ VIII) 186
II. Giai đoạn II: Từ thế kỷ thứ VIII đến kinh viện   195
1. Từ cuộc canh tân Carolinge đến thế kỷ XII 195
2. Thời Kinh Viện 199
3. Các văn bản chính thức của huân quyền 205
4. Bí tích xức dầu trong giáo hội Đông Phương 207
III. Giai đoạn III: Công đồng Tridentinô 209
1. Nhóm Cải Cách chống đối bí tích xức dầu bệnh nhân 209
2.Công Đồng Tridentinô (1545-1563) 213
IV. Viaticum 222
1. Lịch sử 222
2. Ngày nay 228
PHẦN III : BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN TỪ SAU CÔNG ĐỒNG VAT II 235
I. Công đồng Vaticano II với Bí tích Xức dầu 237
II. Vài suy luận về bí tích xức dầu bệnh nhân cho hôm nay 249
1. Bệnh tật, già yếu như một hoàn cảnh khủng hoảng của người tín hữu 250
2. Cộng đoàn với bệnh nhân tính hội thánh trong bí tích xức dầu bệnh nhân 252
III.Vài suy nghĩ về bí tích xức dầu bệnh nhân 258
1. Về việc thiết lập bí tích xức dầu bệnh nhân 258
2. Về nghi thức 261
3. Ý nghĩa của bí tích xức dầu bệnh nhân 268
4. Về việc tha tội 271
Phụ lục I: Những điều cần biết trước 275
I. Bệnh tật loài người và ý nghĩa trong mầu nhiệm cứu độ 275
II. Các bí tích ban cho bệnh nhân 277
1. Bí tích Xức dầu bệnh nhân 277
a. Những người được lãnh bí tích xức dầu bệnh nhân 278
b. Thừa tác viên bí tích xức dầu bệnh nhân 279
c. Những điều cần phải có để cử hành bí tích xức dẩu 280
2. Của Ăn Đàng 282
3. Nghi Thức Liên Tục 283
III. Phận sự và tác vụ đối với bệnh nhân 284
IV. Những thích nghi thẩm quyền các Hội đồng Giám mục 286
V. Những thích nghi thuộc tham quyền thừa tác viên 287
Phụ lục II: Phẩm giá của người hấp hối   289
Phụ lục III: Bí tích Xức dầu bệnh nhân 295
Các Bí Tích Chữa Lành 295
 “Nếu ai trong anh em đau yếu..,” 295
Kỹ thuật y học và sự trở lại của các chữa bệnh 296
Bệnh tật toàn cầu, phải có sự chữa trị toàn cầu 297
Có phải bệnh tật được - mầu nhiệm ? 298
Hoa trái của bí tích 299
Từ thời công đồng Vaticanô II 300
Những phương diện mục vụ của nghi thức 300
1. Việc thay đổi danh xưng 300
2. Chiều kích cộng đoàn 301
3. Tựa đề : “nghi thức xức dầu bệnh nhân và việc chăm sóc họ theo mục vụ” 302
Các cử hành phụng vụ khác dành cho bệnh nhân 303
Nhiều đề nghị trong lãnh vực tôn giáo 303
Giao hòa và Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân 305
Ngày lễ bệnh nhân 305
Phụ lục IV: Sứ điệp Đức Thánh Cha nhân ngày thế giới người bệnh  307
Hãy chiêm ngưỡng gương mặt Chúa Kitô trong bệnh nhân 307
Các đề tài tham khảo cho 5 tổ khoá V 321