Từ điển thành ngữ, tục ngữ, ca dao Việt Nam
Phụ đề: Quyển Thượng
Tác giả: Việt Chương
DDC: 398.922 3 - Từ điển thành ngữ, tục ngữ, ca dao Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: T1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001802
Nhà Xuất bản: Tổng Hợp Đồng Nai
Năm Xuất bản: 2007
Khổ sách: 24
Số trang: 919
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008990
Nhà Xuất bản: Đồng Nai
Năm Xuất bản: 1996
Khổ sách: 21
Số trang: 863
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có